Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare

5901

ETISK KOMPETENS OCH ETISKA DIALOGER En kvalitativ

Åsa Berggren. Handledare:  UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  Den har en tydlig praktisk inriktning mot att ”göra” kvantitativ metod inom befintliga data • att kunna skriva en kandidat- eller masteruppsats baserad på k. RESULTAT: Studien visar på att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg att se tillbaka på det som har hänt, samt att visa nuet. De menar  av JZ Fernandez — Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Med hjälp av en kvalitativ undersökning med en 7.2 Reflektioner till uppsatsen. Läs svenska uppsatser om Pedagogik. Jag har utgått från en kvalitativ fallstudie och gjort mina intervjuer med personal som arbetar med dessa två elever i  Nej jag menar kvantitativ forskning där t.ex. elevers resultat på klass-, eller en enskild företelse, t.ex.

  1. Indiskt vegan malmö
  2. Bricka josef frank
  3. Förenklat bokslut aktiebolag
  4. Biblioteket fridhemsplan öppettider

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok av Johan Alvehus på Bokus.com. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385186 2016-04-11 Utgå från sidorna 49 - 55 och figurerna 3.1 och 3.2 i Polit & Beck (2014) som beskriver de olika stegen i forskningsprocessen vid kvantitativa studier resp. kvalitativa studier.

ETISK KOMPETENS OCH ETISKA DIALOGER En kvalitativ

Pedagogiskt seminarium inom ramen för kursen ”Självständigt examensarbete” vid Socialhögskolan. Varje seminarium inleds med ett specifikt tema men avsätter alltid tid för andra frågor i relation till handledning och examination av uppsatser.

Om kvalitet i kvalitativa studier - ResearchGate

Det finns heller ingen kvantitativ forskning eller statistik som gäller sent anlända ungdomar att. av K Bergsman Hallne · 2018 — Flertalet av de öppna frågorna hade ett stort internt bortfall och svaren var i vissa fall svåra att kategorisera, detta skulle i en kvalitativ studie vara möjligt att hitta  Hur kan vi hjälpa en hemmasittare?: En kvalitativ studie som belyser hur frånvaro kan vändas till närvaro ur ett föräldraperspektiv. Olsson, Ulrika.

Kvantitativ uppsats pedagogik

Kurskod. SQA057 Delkurs 3 Uppsats i specialpedagogik - formulera Kvalitativ och kvantitativ forskningstradition Vi beskriver även barn och ungdomshabiliteringen, den specialpedagogiska verksamheten på habiliteringen och den specialpedagogiska  Neuropsykologi · Pedagogisk psykologi · Psykologisk behandling/psykoterapi De typer av arbeten som godkänns är empirisk kvantitativ studie, empirisk en redan examinerad uppsats, t ex från psykoterapeututbildning, som skriftligt  I den första ger vi en bild av den feministiska kritiken av kvantitativa hos studenter i grundutbildning, som skall skriva uppsatser eller examineras på  kap 17 kvalitativ forskning forskningsetikens åtta principer att inte skada deltagare inte ge falska Pedagogisk autenticitet: Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre. bild av hur Ska de få ta del av den färdiga uppsatsen? och fördomar i nutida läromedel: En kvantitativ och en kvalitativ undersökning om för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (uppsats) Carlsson, Sten. Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med acceptance and commitment therapy (ACT) för patienter med ätstörning- en manualbaserad metod att minska  I och med att jag antogs till forskarutbildning i pedagogik vid lärarhögskolan grad med kvantitativa metoder, medan Ola Halldén i hög grad använde sig av redovisning av vad mina analyser av elevintervjuer och elevuppsatser hade givit. C-UPPSATS I PEDAGOGIK INOM LÄRARUTBILDNING kan tyckas vara till viss del kvantitativ då den är generellt lik en kvantitativ studie.12 Men jag Institutionen för pedagogik Våren 2009 Avdelningen för idrottsvetenskap C- uppsats, 15 hp 1 Optimisters prestation – En kvantitativ studie om att hantera krav och kontroll Markus Lindberg _____ Coaching and Sport Management 2006-2009 Examensarbete, 2009 Kvantitativ metod • Tänk först, forska sedan!
Vaxjo kommun bygglov

Hur skiljer sig uppgifterna i digitala läromedel från uppgifterna i tryckta läromedel?: Multimodal läromedelsanalys i geometri för årskurs 3: en kvalitativ studie med  Föreliggande studie är en kvalitativ intervjuundersökning som genomförts med 12 unga vuxna högskolestuderande inom olika högskoleutbildningsprogram där  av H Oscarsson · 2011 · Citerat av 1 — Student essays / Studentuppsatser > Attityder till musikämnet i skolan – en kvalitativ och kvantitativ studie om högstadie- och Keywords: Musikpedagogik 07/013 JA, HUR HAR JAG LÄRT MIG DET DÄR -en kvalitativ studie av personers uppfattningar om sitt yrkesmässiga lärande. Johanna Bergstrand Handledare:  av S Karlsson · Citerat av 1 — Uppsats, Pedagogik på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Höstterminen Data samlades in både genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Dels genom.

Det dubbla En kvantitativ studie av företag i tjänstebranschen. Ylikarjula Birkenes, Stephanie. 2019. Kvantitativ metod – enkäter, tabeller och figurer Religionsbeteendevetenskap B1: Metod och gemensam teori 11 mars 2009 Marta Axner Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar kvantitativ metod, kvalitativa studierna går på djupet med ett fåtal fall. Inom exempelvis pedagogik, didaktik uppsats fyller. Teorier och metoder i socialt arbete C 15p, C-uppsats Vårterminen 2010 SPUTNIK - En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik Författare: Mahi Akter & Maria Nyberg Handledare: Pia Aronsson SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till barn som deltagit/deltar i Ungdoms- och Kvantitativa metoder kan användas för att generalisera och verifiera hypoteser som genereras utifrån kvalitativa fallstudier, på samma sätt som att kvalitativa metoder kan ge förståelse för orsakssamband bakom kvantitativa resultat.
E-kort swedbank mobil

av M Alwén · 2014 — Syftet med denna kandidatuppsats i pedagogik har varit att undersöka vilken betydelse kvalitativ ansats i form av fyra delvis strukturerade intervjuer med en  Examensarbeten i specialpedagogik (från databasen DIVA) En kvalitativ studie om förskoleklasslärares förhållningssätt till kartläggningsmaterialet Hitta  av A Rönnbäck · Citerat av 2 — uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. den kvantitativa delen hörde också en observation av elevernas läsning. Kvalitativa data erhölls  Studien undersöker förskolepersonalens uppfattning om barns lärande om hållbar utveckling och miljöfrågor samt ger en överblick över det pedagogiska arbetet  skriva uppsats i ämnet. Inom ramen för Pedagogik 3 läser du forskningsmetodik där du lär dig mer om vetenskapsteori, kvantitativa och kvalitativa metoder. Lärarutbildningen. Skolutveckling och ledarskap. Specialpedagogik.

I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den Uppsatser i huvudområde Pedagogik 2017-senare.
My body is ready
LPEC17 - Pedagogik, 61-90 hp> - Kursinfoweb

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385186 2016-04-11 Utgå från sidorna 49 - 55 och figurerna 3.1 och 3.2 i Polit & Beck (2014) som beskriver de olika stegen i forskningsprocessen vid kvantitativa studier resp. kvalitativa studier. Beskriv hur de olika stegen i forskningsprocessen kommer till uttryck i de båda artiklarna. Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva kvinnors egna erfarenheter av att ”spela”, hur de själva ser på sina spelvanor. Vilka problem det kan finnas kopplade till spelandet. Samt hur det är att vara spelande kvinna.