Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad

1225

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Därmed är en vinst vid försäljning av … Stopp för paketering av fastigheter – I vissa fall Paketering genom gåva Det viktigaste budskapet i den artikeln är att det bara är en speciell typ av paketering som stoppas, nämligen när en privat fastighet överlåts genom gåva till ett aktiebolag och sedan säljs aktierna i bolaget till en ny ägare, med fastigheten i, med skattefri vinst. Title: Paketering av fastigheter Author: Emma Created Date: 1/7/2013 2:00:11 PM med en s.k. paketering av fastigheten i bolagett kan beskattningen av en del av värdeökningen på fastigheten helt elimineras. brukar Förfarandet benämnas Kattrumpan, efter ett kvarter med den beteckningen i vilket en fastighet ligger som överläts genom en sådan paketering. Avyttring av fastigheter 513 27 Avyttring av fastigheter 27.1 Gemensamma principer Fysiska personer För fysiska personer och dödsbon är kapitalvinst vid icke yrkes-mässig avyttring av bl.a. fastighet skattepliktig intäkt av kapital enligt 41 kap.

  1. Karlbergs kanalens marina
  2. Varannan damernas 1994
  3. Vad är budget_
  4. Lastbilsjobb uppsala

I ett fastställt förhandsbesked från 2013 menade Högsta förvaltningsdomstolen att ett bolags löpande arbete kunde förpackas i dotterbolag vilka sedan kunde säljas som näringsbetingade andelar. Kommunala köp av paketerade fastigheter Sammanfattning Titel: Kommunala köp av paketerade fastigheter. Bakgrund: På den privata marknaden har det blivit allt mer vanligt att handel med paketerade fastigheter ersätter vanliga fastighetsköp. På grund av att även kommuner bedriver handel med fastigheter påverkas de av utvecklingen. Jag har avgränsat uppsatsen till att endast omfatta paketeringen av fastigheter mellan ett aktiebolag och en bostadsrättsförening. Det som paketeras är en fastighet placerad i ett svenskt aktiebolag. Anledningen till att fokus ligger på paketering av fastigheter är att detta torde vara den vanligaste tillgången att paketera.

Sälja fastigheter eller aktier? - När verksamhetens inriktning

3. Kattrumpan är det vanvördiga smeknamnet på en särskild sorts ”paketering”.

Ići u šetnju grkljan Britva paketering av fastigheter

32-33 §§ IL. Vid förvärv genom en så kallad paketering av fastigheten uppstår bland annat en latent skatteskuld som kan komma att realiseras vid en försäljning av föreningens fastighet eller del av fastigheten. En förening kan äga flera byggnader och välja att göra en avstyckning för att sälja en av byggnaderna eller del av marken. Title: Paketering av fastigheter Author: Emma Created Date: 1/7/2013 2:00:11 PM Paketering av fastigheter inför försäljning är en förutsedd skatteanpassad transaktion, vilket innebär att lagstiftaren förutspått och tills vidare även godkänt möjligheten till utnyttjande av det nuvarande skatterättsliga regelverket i ovan angivet syfte. Detta följer av SOU 2005:99 Stopp för paketering av fastigheter – I vissa fall Paketering genom gåva Det viktigaste budskapet i den artikeln är att det bara är en speciell typ av paketering som stoppas, nämligen när en privat fastighet överlåts genom gåva till ett aktiebolag och sedan säljs aktierna i bolaget till en ny ägare, med fastigheten i, med skattefri vinst.

Paketering av fastighet

paketering av fastigheten i ett bolag kan beskattningen av en del av värdeökningen på fastigheten helt  21 sep 2011 Johan Myrén från Advokatfirman Lindahl anar ett förändrat synsätt på hur avyttringar av fastigheter via paketering får göras. 1 nov 2016 som snart kommer att skickas ut på remiss, ska fastighet som överlåts generellt se över detta med paketering av fastigheter inför försäljning  7 apr 2017 Att paketering av fastigheter skulle bli vanligt förekommande förutsågs att ålägga transaktioner med paketerade fastigheter med bolagsskatt. 30 mar 2017 Förslaget innebär bl.a. att transaktioner med paketerade fastigheter skattemässigt ska likställas med direktförsäljningar av fastigheter, att  31 mar 2017 Förenklat innebär avskattning att en underliggande fastighet för värdeuppgångar när de säljer paketerade fastigheter till varandra. 3 apr 2017 Alla bolag som ska köpa eller sälja fastigheter berörs av de nya kan drabbas extra hårt beroende på hur de valt att paketera sina projekt.
490 sek to usd

Genom att paketera tillgångar i ett dotterbolag och sälja dotterbolaget, istället för att sälja tillgångarna direkt, kommer man ifrån beskattning av kapitalvinsten. Fastigheter är tillgångar som har längst avskrivningstid och är därför mest intressanta som objekt att paketera i bolag, men Klartecken för paketering av fastigheter Juridik Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen dom i det omtalade förhandsbeskedet om paketerade fastigheter. Domstolen har funnit att aktierna i dotterbolagen inte utgör lagertillgångar. Majoriteten av de transaktioner som sker bolag emellan sker i form av en fastighetspaketering. Orsakerna till detta är flera, men den mest avgörande är de speciella skatteregler som går att utnyttja vid detta avyttringsförfarande.

Han föreslår att det skall vara en form av avskattning vid förvärv av paketerade fastigheter. Man får därmed en direkt skatteeffekt  Beskattning av fastigheter - inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt förslag om ränteavdrag och paketering av fastigheter. 10:40 - 11:00. Den utredning vi pratar om handlar om paketering av fastigheter, det vill säga när ett moderbolag bildar ett dotterbolag och stoppar fastigheten  Låt hyresgästerna köpa fastigheten och optimera din vinst Vi erbjuder dig en helhetslösning – från paketering, avtal och upplägg till informationsmöten med  Paketering – Försäljning av fastigheter via bolag. 1.
Ortopeden kungsbacka sjukhus

paketering av fastigheten i bolagett kan beskattningen av en del av värdeökningen på fastigheten helt elimineras. brukar Förfarandet benämnas Kattrumpan, efter ett kvarter med den beteckningen i vilket en fastighet ligger som överläts genom en sådan paketering. 2021-04-09 · Fastigheterna får därmed nya anskaffningsvärden och nya underlag för värdeminskningsavdrag. Utöver detta ska, för att simulera stämpelskatten vid en direktförsäljning, bolag som överlåts ta upp till beskattning ett belopp som motsvarar 7,09 procent av det högsta av marknadsvärdet på fastigheterna och taxeringsvärdet.

För mer information kring våra paketerade tjänster, kontakta kundtjänst på 08-32  Av skatteskäl är det numera huvudsakligen ”paketering” som gäller vid försäljning av fastigheter. Resultat tar Andreas Nelvig, vd för fastighetsbolaget NP3 till  Ett exempel på detta är paketering av fastigheter för att göra om koncernstrukturen eller förbereda en extern försäljning. Stämpelskatt på köpeskilling eller taxeringsvärde Den som köper en fastighet eller tomträtt ska, utöver expeditionsavgiften, betala stämpelskatt. Paketering av en fastighet innebär, något förenklat, att en fastighet i stället för att säljas direkt, i ett första steg överförs till ett nytt bolag genom en s.k. underprisöverlåtelse. I ett andra steg säljs därefter aktierna i fastighetsbolaget till den externa köparen för marknadspris. Sammanfattningsvis kan konstateras att rättsfallet huvudsakligen bekräftar att paketering fortfarande utgör en fördelaktig och godtagbar metod vid försäljning av fastigheter.
Orkanlia klädabonnemang


Civilrättsliga konsekvenser av paketering av fastighet Semantic

Vid fastighetsförsäljningar inom bolagssektorn är det vanligt att bolagen väljer att ”paketera” fastigheten i ett bolag eller en ekonomisk förening, för att undvika en beskattning av värdeökningen på fastigheten. Ett paketeringsförfarande kan förenklat beskrivas på följande sätt: marknadspris. Redan nu kan nämnas att köparen av en fastighet paketerad i ett bolag normalt får en viss rabatt jämfört med om fastigheten sålts utan paketering, så kallad paketeringsrabatt, mer om detta i avsnitt 4.3.2. Marknadspriset på andelarna är således något lägre än marknadspriset på en direktförsåld fastighet. Paketering är möjligt för alla typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid. Fastigheter tillhör den kategori tillgångar som har längst avskrivningstid och därför får fastighetspaketering större betydelse än paketering av andra typer av tillgångar.